*** IV Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

242

2019-02-22 11:47:20

[Oryginał: 2019-01-31 22:31:56]

m.in.
*Przyjęto Plan pracy Rady Powiatu
*Przyjęto Plan pracy komisji stałych Rady Powiatu

Nagranie wideo sesji Rady Powiatu

[Dodano: 2019-02-06 15:26:03]

Powiat Giżycki - Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego na 2019 r.
* Luty
1.Organizacja ruchu drogowego na drogach powiatowych w mieście Giżycko ze szczególnym uwzględnieniem stref parkowania.
2.Powiatowy Plan Ochrony Środowiska – zapoznanie się z wytycznymi tworzenia POŚ i stanem przygotowań do przyjęcia POŚ w Powiecie Giżyckim. Wnioski na temat ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów aktywności turystycznej.
* Marzec
1.Informacja dotycząca bieżącego funkcjonowania i działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku – informacja o stanie dróg powiatowych,
w tym: sprawozdanie z zimowego utrzymania dróg, plan remontów na rok 2019, realizacja inwestycji drogowych w roku 2019. Wizyta w ZDP
w Giżycku.
2.Przygotowanie do sezonu turystycznego i wizyta w Centrum Promocji
i Informacji Turystycznej w Giżycku. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki – sposoby promocji powiatu.
* Kwiecień
1.Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2018.
2.Informacja o sytuacji prawno-ekonomicznej lecznictwa w zakresie szpitalnym na terenie Powiatu Giżyckiego. Informacja o efektywności instalacji fotowoltaicznej w „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.
* Maj
1.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku za rok 2018.
2.Ocena programu termomodernizacji placówek oświatowych realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. Wskaźniki efektu i produktu w projekcie.
* Czerwiec
1.Przyjęcie raportu o stanie powiatu za rok 2018.
2.Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2018.
* Sierpień
1.Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich (w tym współpraca międzynarodowa) w roku 2018 i I połowie 2019.
* Wrzesień
1.Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r.
2.Kształtowanie się zadłużenia Powiatu – analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej.
[/b]* Październik[/b]
1.Informacja o działalności Powiatu Giżyckiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych za rok 2018 i I połowę 2019 roku.
2.Główne bariery i trudności w prowadzeniu biznesu na terenie Powiatu Giżyckiego - spotkanie
z przedstawicielami organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu zrzeszających przedsiębiorców
* Listopad
1.Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie przestrzegania prawa budowlanego w Powiecie za rok 2018.
2.Analiza efektywności stosowanych instrumentów dotyczących rynku pracy z uwzględnieniem programów aktywizacji zawodowej za 2019 rok. Wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Giżycku.
* Grudzień
1.Analiza projektu budżetu Powiatu na rok 2020.
2.Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020

[Dodano: 2019-02-22 11:47:20]

*** Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego ***

26.02.2019 godz.14:00,
pokój nr.6 UM Giżycko

Temat: Powiatowy Plan Ochrony Środowiska

m.in.
– zapoznanie się z wytycznymi tworzenia POŚ i stanem przygotowań do przyjęcia POŚ w Powiecie Giżyckim.
- Wnioski na temat ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów aktywności turystycznej.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl