*** IX Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

275

2019-06-28 13:24:18

• Na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu Giżyckiego oddaliła petycję o likwidację nowo-powstałego postoju Taxi na Pl.Grunwaldzkim w Giżycku.
• Zmiany w budżecie dotyczą m.in. zwiększenia rezerwy na zakup sprzętu oraz aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. (plan po zmianach wynosi 185.000 zł), zakupu robota podwodnego dla Komendy Powiatowej PSP ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 180.000 zł, przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu MEN „Aktywna tablica”, przesunięcia nadwyżki środków w kwocie 52.000 zł z zadania pn.: „Projekt budowlany Sali gimnastycznej przy SOSW” na wkład własny w kwocie 25.000 zł do projektu pn. „Otwarta Strefa Aktywności-zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności”. Projekt polega na zakupie i montażu urządzeń do ćwiczeń, stoisk do 3 gier oraz urządzeniu zieleni na terenie I LO.
• Udzielono Zarządowi Powiatu w Giżycku wotum zaufania (głosami 13 za, 3 wstrzymujące się)
• Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2018.(głosami 13 za, 3 wstrzymujące się)
• Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2018.(głosami 13 za, 3 wstrzymujące się)
• Rada Powiatu Giżyckiego wyraziła swe stanowisko w sprawie:
1. Rozbudowy sieci dróg: „Rada Powiatu w Giżycku, uwzględniając wagę dostępności komunikacyjnej oraz jej wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, a w tym turystyczny powiatu i całego subregionu, popiera działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozwoju sieci dróg krajowych w Województwie Warmińsko- Mazurskim z poszanowaniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Stoimy na stanowisku, że priorytetem powinna być kontynuacja modernizacji DK 16, a szczególnie zakończenie odcinka Borki Wlk. – Mrągowo wraz z przebudową DK 59 i DK 63 jako najważniejszych dróg dojazdowych dla Powiatu Giżyckiego i Powiatu Węgorzewskiego do DK 16 i S 61.”
2. Wycinki „Lasu Miejskiego” : „Rada Powiatu w Giżycku popiera petycję mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącą zaprzestania prowadzonej wycinki Lasu Miejskiego kierowaną do Nadleśnictwa Giżycko w postulatach o :
a. Zaprzestanie wyrębu Lasu Miejskiego do czasu ustalenia dla niego nowych zasad gospodarowania,
b. Uznanie Lasu Miejskiego za las o szczególnych walorach przyrodniczych , „kluczowy dla tożsamości kulturalnej lokalnej społeczności – w kategorii HCVS 6”
c. Opracowanie dla Lasu Miejskiego, w dialogu ze społeczeństwem , zasad gospodarowania, które ograniczą pozyskanie drewna do absolutnego minimum i zapewnią realną ochronę walorom przyrodniczym i rekreacyjnym Lasu”

nagranie wideo sesji

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl