Przejdź do strony: , 1 [23, 4, 5 ... 98,

Porozmawiaj z radnymi

Autor Wiadomość
young Mężczyzna
W. Iwaszkiewicz

5,850

2006-11-30 21:38:38

Alien:

No ładnie… Mama mówiła nie ufaj politykom. I znowu się naciąłem. Projektu budżetu nie ma. No tak… niech tylko zygmuś to zauważy. Od razu opisze to jako "Nie spełnianie obietnic wyborczych"

… doba się kończy o północy… cierpliwości. Materiały już są u webmastera. Jak o 23:00 nie będą udostępnione, to obiecuję, że 23:55 już będą…  ;)

RadnyIwaszkiewicz.pl - mój blog
Rada Miejska moim okiem. 
young Mężczyzna
W. Iwaszkiewicz

5,850

2006-11-30 22:44:43

Webmaster znowu zmienił hasło do serwera :rant:

Za to napiszę mu post pod postem i do tego zawalę ogromnym cytatem :rant:
/formatowanie oryginalne - autor nie używa Tab, wyrównań, formatowania czcionki - dlatego wyjdą takei kwiatki, ale nie mam czasu poprawiać, sorry/ :music:

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A D O P R O J E K T U B U D Ż E T U N A 2 0 0 7 r
:

W Y S O K A R A D O!
Przedstawiony projekt budżetu na 2007 rok jest zbiorczym planem samorządowych jednostek budżetowych, w którym ujęte są:
Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy
Wydatki ponoszone przez jednostki gminy.
W przedstawionym projekcie budżetu ujęte są również zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej. W 2007 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na następujące zadania inwestycyjne:
Budowę dróg w mieście zgodnie z załącznikiem nr 3 - 800.000 zł
Budowę dróg wewnętrznych - 544.000 zł
· Budowę pasażu w centrum miasta - 1.055.000 zł
· Budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 3 - 2.310.000 zł.
Łącznie planuje się, że zaciągniemy kredyty w wysokości 4.709.000 zł. W przedstawionym projekcie budżetu na 2007 r. Zaplanowana jest również spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.580.248 zł.
Zadłużenie planowane na koniec 2006 roku wyniesie ok. 6.748.486 zł i jest to 12 % udziału długu w planowanych dochodach. Przewiduje się w projekcie budżetu zadłużenie na koniec roku 2007 w wysokości 9.877.238 zł, co stanowi 17,4 % udziału w planowanych na 2007 r. dochodach.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2007 rok opracowano na podstawie :
1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2. Informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części
subwencji ogólnej i o planowanej na 2007 r kwocie dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Informacji Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura
Wyborczego w Olsztynie o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.
4. Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym i Gminą Wiejską Giżycko.
5. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów
w 2006 roku.
Ogólnie dochody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 56.679.508 zł, co stanowi 100,7 % przewidywanego wykonania dochodów w roku 2006. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale planowane są dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zapisano tu kwotę 15.000 zł, ze 150% wzrostem w stosunku do 2006 roku.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane tu środki w wysokości 634.000 zł pochodzą z Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A i są przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Mazurski Trakt Rowerowy - wokół jeziora Niegocin”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z majątku gminy są to dochody jakie uzyskuje gmina jako właściciel majątku, z tytułu posiadania prawa własności. Dochody te zostały zaplanowane na poziomie 5.355.000 zł i stanowi to 85,5% realizacji planu w 2006 roku. W tej pozycji mieszczą się wszystkie wpływy pochodzące z gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. Ponadto dochodami występującymi w tej grupie są również wpływy osiągane ze sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży lokali użytkowych, ze sprzedaży działek gruntowych, a także z dzierżawy terenu oraz z opłat za wieczyste użytkowanie terenu i zarząd.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 ujęte są między innymi dochody:
- różne opłaty, głównie pochodzące z opłat stałych pobieranych przy dokonywaniu
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 51.000 zł
- wpływy z usług - wynajm pomieszczeń w budynku Urzędu - 28.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.500 zł
- wpływy z różnych dochodów - 8.000 zł.
W tym dziale znajduje się również kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 207.946 zł pochodząca z Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Jest to kwota pochodząca z Krajowego Biura Wyborczego - dotacja celowa na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

W dziale 754 „ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 7.000 zł
obejmują wpływy pochodzące z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Kwota 300 zł pochodzi z budżetu państwa - z WMUW - na realizację zadań z obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej

Jest to najpoważniejszy dział obejmujący zasadniczą grupę dochodów własnych gminy.
Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 22.062.701 zł, co stanowi 112,6% wzrostu do planowanego wykonania w 2006 roku.
Najpoważniejszą pozycją w tej grupie dochodów są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a mianowicie udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 13.511.743 zł, co stanowi 121,2 % realizacji tych dochodów w 2006 roku. W 2007 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%. Obliczona została na podstawie art.4 ust.2 Ustawy o dochodach jst, z zastrzeżeniem art.89 tej ustawy. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze jst, wynosi 6,71 %.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości wynikającej z informacji podanej przez Ministra Finansów.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały ujęte w budżecie na podstawie ich wykonania w 2006 roku.
Następną ważną pozycją jest podatek od nieruchomości (§ 0310). Zaplanowany on został w wysokości 6.280.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 roku, ponieważ nie jest planowany wzrost stawek na 2007 rok.
Ważnym dla budżetu dochodem jest podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500), który został zaplanowany w wysokości 514.000 zł, ze wzrostem do planu w 2006 roku o około 6,0 %. Podatek ten jest pobierany i realizowany przez Urzędy Skarbowe na terenie kraju.
Podatek od środków transportowych (§ 0340) zaplanowano w kwocie 356.000 zł, na podstawie realizacji tego podatku za III kwartały bieżącego roku, z około 7 % wzrostem do przewidywanego wykonania tego podatku w 2006 roku.
Opłata skarbowa (§0410) zaplanowana została w wysokości 750.000 zł. Planowanie oparto na podstawie wykonania tej pozycji dochodów w 2006 r.
Wpływy z karty podatkowej (§ 0350) zaplanowano w wysokości 180.000 zł na poziomie planu w 2006 roku.
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) zaplanowano w wysokości 80.000 zł. Plan na 2006 rok wynosi 115.000 zł, ale trwają prace nad ustawą w sprawie podatku od spadków i darowizn, z których wynika, że ze zwolnienia z tego podatku korzystałaby najbliższa rodzina.
Opłaty lokalne: opłata targowa (§ 0430) została zaplanowana w wysokości 25.000 zł, opłata miejscowa (§ 0440) w wysokości 40.000 zł, natomiast opłata administracyjna to kwota 1.000 zł. Wielkości te stanowią kwoty porównywalne do przewidywanego wykonania planu roku 2006.
Podatek od posiadania psów (§ 0370) zaplanowano w kwocie 10.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w 2006 roku.
W rozdziale 75605 § 0730 ujęte są planowane dochody z tytułu dywidend od spółek, w których gmina ma udziały. Planowana kwota 170.000 zł dotyczy dywidendy z PEC-u i jest porównywalna do wykonania w 2006 roku.
W planie dochodów w dziale 756 ujęto dotację z PFRON w wysokości 108.908 zł na pokrycie ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej z terenu miasta.

Dział 758 Różne rozliczenia

Najpoważniejszą pozycją dochodów w tym dziale są otrzymywane z budżetu państwa subwencje ogólne. Subwencja ogólna jest to dochód jst wymieniony bezpośrednio w Konstytucji - są to środki przekazywane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa, które:
· przekazywane są na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych (rozporządzeń) wydanych na ich podstawie,
· nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz stanowią ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych.
Subwencjonowanie gmin jest ściśle uzależnione od stanu kasy państwowej. Wzrost dochodów budżetu państwa skutkuje zwiększoną pomocą finansową dla gmin. Zgodnie z art. 7 nowej ustawy dochodem jst jest subwencja ogólna, która składa się dla gmin z części wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej.
Subwencja ogólna należna jest gminom z mocy prawa i jej przyznanie następuje z mocy prawa, bez konieczności ubiegania się gminy o jej otrzymanie. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów, wykorzystując do tego dane pochodzące ze sprawozdań budżetowych gmin oraz dane Głównego Urzędu Statystycznego. W projekcie budżetu ujęto dochody z tytułu subwencji na podstawie informacji jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów. Ogółem plan subwencji wynosi 15.378.652 zł, co stanowi 99,6 % przewidywanej realizacji w 2006 roku.
Ponadto w dziale tym zaplanowano następujące dochody:
· uzyskane z odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych – 260.000 zł,
· środki pochodzące z PWiK - 700.000 zł na podstawie porozumienia zawartego na 
spłatę pożyczek wcześniej zaciągniętych na modernizację oczyszczalni ścieków,
· środki pochodzące z gminy w wysokości 17.900 zł,
· inne kary, grzywny - 5.000 zł,
· wpływy z różnych dochodów - 2.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale 801 kwota - 34.490 zł to środki przekazywane z MZOSiP za wpływy z usług oraz z odsetek. W tym dziale zaplanowano również dotację z powiatu w wysokości 4.500 zł, na wspólną realizację punktu katechetycznego w Gimnazjum Nr 1. Zaplanowana kwota 990.000 zł to dotacja celowa, którą zamierzamy pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową sali gimnastycznej przy SP Nr 3.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota 400.000 zł pochodzi z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zaplanowaną kwotę dochodów w wysokości 9.803.044 zł, 9.727.000 zł stanowią dotacje celowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, m.in: na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na zasiłki i pomoc w naturze, na dofinansowanie MOPS – u, na świadczenie usług opiekuńczych oraz na dofinansowanie dożywiania osób wymagających takiej pomocy. Pozostałą kwotę 76.044 zł stanowią dochody pochodzące z odpłatności za świadczone przez pracowników MOPS usługi opiekuńcze, odsetki i różne dochody.
Dotacje na zadania zlecone i własne zostały zaplanowane na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Finansowego Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zapisane są środki w wysokości 204.175 zł pochodzące z programu Interreg III A na realizację zadania bieżącego pn. „Żeglarstwo – dyscypliną sportową łączącą giżycką i vareńską młodzież”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 2.000 zł pochodzą z wpływów jakie uzyskujemy z 2 kabin sanitarnych ustawionych na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w tym dziale wynosi 320.000 zł i są to środki pochodzące z:
· programu Intereg III B na realizację zadania bieżącego pn.„Kulturowo – turystyczny szlak wzmocnień fortyfikacyjnych” - 280.000 zł,
· dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie zadań biblioteki publicznej - 40.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale 926 „kultura fizyczna i sport” są ujęte wpływy osiągane z wynajmu obiektów sportowych znajdujących się w posiadaniu MOSiR-u oraz odsetki od środków na rachunku bankowym i różne inne dochody - 182.700 zł.
Kwoty ujęte w tej grupie dochodów zostały wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 roku lub na podstawie zapisów ujętych w zawartych porozumieniach.
cdn

RadnyIwaszkiewicz.pl - mój blog
Rada Miejska moim okiem. 
young Mężczyzna
W. Iwaszkiewicz

5,850

2006-11-30 22:48:58

musiałem podzielić, bo w całości forum nie puściło…

cd:

W Y D A T K I

Plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2007 rok i sporządzony został na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych oraz merytorycznych wydziałów Urzędu Miejskiego. Plan wydatków budżetowych miasta Giżycka na 2007 rok szacuje się na poziomie 59.808.260 zł, co stanowi 90,4% przewidywanego wykonania wydatków w roku 2006. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jednostek podległych zaplanowano w wysokości 51.336.260 zł, co stanowi 85,8% ogółem zaplanowanych wydatków.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.472.000 zł i stanowią one 14,2 % ogółem planowanych wydatków. W wydatkach majątkowych 95.000 zł przeznacza się na dotacje celowe na zakupy inwestycyjne, kwota 8.377.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą obowiązkowej wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 - T r a n s p o r t i ł ą c z n o ś ć

W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem komunikacji miejskiej, z utrzymaniem gminnych dróg publicznych oraz wydatki na zadania inwestycyjne. Łącznie na zadania te zaplanowano środki w wysokości 3.339.000 zł.
W ramach zadań bieżących przeprowadzana będzie bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej, bieżące remonty nawierzchni dróg, parkingów, placów, modernizacja chodników, zieleńców, przejść dla pieszych, oraz inne prace mające na celu poprawę estetyki i funkcjonalność miasta. W ramach tych środków będzie prowadzone bieżące utrzymanie i modernizacja oraz renowacja oznakowania informacyjnego, porządkowego i organizacji ruchu. Znacząca kwota została zapisana na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku inwestycyjnym - bo 2.689.000 zł. W załączniku tym również zapisano sposób finansowania tych zadań.

Dział 630 - T u r y s t y k a 

W dziale tym zapisano wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Mazurski trakt rowerowy – wokół jeziora Niegocin”.

Dział 700 - G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a

Wydatki w dziale 700 zaplanowano w wysokości 3.970.000 zł.
W tej pozycji wydatków zasadniczą kwotę, bo 3.650.000 zł, stanowią środki zaplanowane na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych - mieszkaniowych i użytkowych.
W kwocie tej znajdują się również wydatki związane z zapłatą za usługi zarządu prowadzone w imieniu miasta przez spółkę „Administrator”. Kwota 3.650.000 zł stanowi zabezpieczenie całorocznego utrzymania zasobów komunalnych, a także środki na przeprowadzenie niezbędnych remontów w zasobach komunalnych.
Ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, głównie na : wyceny gruntów, wyceny lokali,
podziały gruntów i badania geologiczne w kwocie 190.000 zł. Kwota 130.000 zł
została zaplanowana na wydatki majątkowe związane ze spłatą raty za halę sportową wykupioną od klubu „Mamry”.

Dział 710 - D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a

W tej przedziałce wydatków znajdują się środki - 101.470 zł na opracowanie:
· miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: 1 Maja, Królowej Jadwigi, Kombatantów oraz pd.-zach. granicą działki nr 208/4,
· miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek przy ulicy Warszawskiej,
· miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Białostockiej,
· miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową,
· projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (na tereny nieobjęte planem zagospodarowania przestrzennego).
W dziale tym mieszczą się również środki zaplanowane na utrzymanie cmentarzy komunalnych i zabytkowych – 95.000 zł ; między innymi na wydatki związane z pokryciem kosztów bieżących utrzymania cmentarzy komunalnych i na zagospodarowanie cmentarzy.

Dział 750 - A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 4.885.346 zł. Zadania zaplanowane w tym dziale realizowane są przy niewielkim zasileniu z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i jest to kwota 207.946 zł. W ramach tych zadań prowadzona jest ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, Urząd Stanu Cywilnego.
W wydatkach tego działu mieszczą się środki przeznaczone na:
· finansowanie pracy Urzędu Miejskiego - 4.062.400 zł
· finansowanie zadań zleconych przez administrację
państwową - 207.946 zł
· finansowanie pracy Rady Miejskiej - 170.000 zł
· finansowanie promocji miasta - 405.000 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu obejmują wydatki bieżące - 4.062.400 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne – 40.000 zł przeznaczone na zakup środków trwałych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Dział 751 - U r z ę d y n a c z e l n y c h o r g a n ó w w ł a d z y, k o n t r o l i
i o c h r o n y p r a w a o r a z s ą d o w n i c t w a 

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 4.600 zł są finansowane środkami, które otrzymujemy w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 - B e z p i e c z e ń s t w o p u b l i c z n e i o c h r o n a
p r z e c i w p o ż a r o w a 

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 574.652 zł.
W dziale tym ujęto środki, które planujemy wydatkować na dofinansowanie Komendy Powiatowej PSP na zakup środków trwałych w wysokości 20.000 zł.
Zaplanowano także środki na finansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej – 15.000 zł oraz na utrzymanie Straży Miejskiej w wysokości 439.352 zł. W ramach zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym kontynuowany będzie monitoring za pomocą kamer, finansowany będzie pobyt w okresie sezonu letniego dodatkowych sił prewencji oraz funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego i na te cele zaplanowaliśmy 100.000 zł. W ramach otrzymanych środków od Wojewody w wysokości 300 zł będą realizowane zadania z obrony cywilnej.

Dział 756 - D o c h o d y o d o s ó b p r a w n y c h , o d o s ó b f i z y c z n y c h 
i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e p o s i a d a j ą c y c h
o s o b o w o ś c i p r a w n e j o r a z w y d a t k i z w i ą z a n e z 
i c h p o b o r e m

W tej pozycji wydatków budżetowych mieszczą się środki w kwocie 29.000 zł zaplanowane na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych.

RadnyIwaszkiewicz.pl - mój blog
Rada Miejska moim okiem. 
young Mężczyzna
W. Iwaszkiewicz

5,850

2006-11-30 22:49:25

cd:

Dział 757 - O b s ł u g a d ł u g u p u b l i c z n e g o

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu na finansowanie inwestycji komunalnych. Zaplanowano tu kwotę 350.000 zł na zapłatę odsetek od wyżej wymienionego zadłużenia.
Dział 758 - R ó ż n e r o z l i c z e n i a

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 642.000 zł. Są tu następujące pozycje wydatków :
· rezerwa ogólna w kwocie 500.000 zł , która stanowi około 0,8% planowanych wydatków ogółem
· środki na sfinansowanie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w kwocie 137.000 zł w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju, aktywizacji turystyki, podwyższania jakości usług turystycznych oraz promocji miasta
· środki na wsparcie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku w wysokości 5.000 zł, przeznaczone na zakup książek.

Dział 801 - O ś w i a t a i w y c h o w a n i e

Na wydatki związane z oświatą w mieście planuje się kwotę 21.370.532 zł i stanowi to 35,7% wydatków ogółem. Na sfinansowanie działalności szkół podstawowych zaplanowano ogólną kwotę - 11.776.830 zł. W kwocie tej znajdują się wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół oraz z zabezpieczeniem środków na wypłaty dla nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkołach podstawowych. Kwota 3.333.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 3 (3.300.000 zł) , 33.000 zł przeznacza się na zakup środków trwałych.
Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydamy 53.692 zł.
Na działalność przedszkoli miejskich zaplanowano środki w wysokości 2.998.830, w tym 1.236.130 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i uchwałą Rady Miejskiej) niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w mieście.
Funkcjonowanie gimnazjów w mieście będzie kosztowało budżet 5.828.350 zł. Kwota 112.520 zł stanowi zabezpieczenie dotacji dla niepublicznego gimnazjum.
Gmina ma obowiązek pokrywać koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół, których siedziba mieści się poza granicami miasta i na ten cel zaplanowano 3.000 zł.
W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli, zaplanowane w wysokości 507.930 zł. W ramach tych wydatków zabezpieczone są środki na bieżące funkcjonowanie MZOSiP.
W rozdziale pn. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na ten cel w wysokości 82.960 zł.
W rozdziale „ pozostała działalność” mieszczą się wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 118.940 zł.

Dział 851 - O c h r o n a z d r o w i a

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano kwotę 520.000 zł.
Zaplanowano tu kwotę 40.000 zł jako dotację na zakup sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ w Giżycku.
W dziale tym mieszczą się wydatki związane z realizacją miejskiego programu przeciw- działania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii - 400.000 zł. Zadania te realizowane są przez Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a więc są tu zabezpieczone również środki na utrzymanie jednostki. Program ten realizowany jest w ramach uzyskanych po stronie dochodów wpływów z zezwoleń wydawanych na handel alkoholem.
W pozostałej działalności zaplanowano środki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 80.000 zł na dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Dział 852 - P o m o c s p o ł e c z n a 

Zaplanowano tu wydatki w wysokości 14.376.660 zł. Wydatki w tym dziale są finansowane własnymi środkami w wysokości 4.649.660 zł oraz dotacjami otrzymanymi od Wojewody na finansowanie zadań zleconych w wysokości 9.015.000 zł i na zadania własne w wysokości 712.000 zł.
W ramach tych wydatków finansowana jest działalność naszej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W załączniku nr 2 szczegółowo zostały zapisane kwoty pomocy z różnych tytułów.

Dział 854 - E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.312.080 zł. W dziale tym mieszczą wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych , środki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli.
Na działalność świetlic dziecięcych przy szkołach zaplanowano kwotę 679.970 zł i obejmuje ona zabezpieczenie wydatków na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjach.
Na kolonie i obozy zaplanowano kwotę 330.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego i letniego – 50.000 zł i na realizację programu w ramach projektu Interreg III A pn. „ Żeglarstwo – dyscypliną sportową łączącą giżycką i vareńską młodzież” - 280.000 zł.
Ważną pozycją w tym dziale jest rozdział „pomocy materialnej dla uczniów”. W ramach tych wydatków wypłacane są stypendia socjalne dzieciom, które zostały zakwalifikowane do takiej pomocy. Kwota 300.000 zł pochodzi z własnych środków finansowych miasta.
W pozycji dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 2.110 zł.

Dział 900 - G o s p o d a r k a k o m u n a l n a

Planowana w 2007 roku kwota na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej wynosi: 4.228.500 zł.
W dziale tym mieszczą się również wydatki bieżące związane z:
· gospodarką ściekową i ochroną wód - w tej pozycji zaplanowane są środki na 
na wyrównanie różnicy między ceną a kosztami poboru ścieków - 565.000 zł,
· oczyszczaniem miasta, na które planuje się wydać kwotę 1.000.000 zł. Wydatki w tej pozycji dotyczą głównie zapłaty za: sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg publicznych, dzierżawę kontenerów na odpady, wywóz nieczystości stałych na wysypisko komunalne, utrzymanie czystości terenów komunalnych, najem i koszt serwisowania kabin sanitarnych,
· utrzymaniem zieleni miejskiej, na którą przeznacza się - 225.000 zł, głównie na bieżące
utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej, na zakup roślin,
· utrzymaniem schroniska dla zwierząt - zaplanowano 158.500 zł na bieżące utrzymanie schroniska oraz na działalność zapobiegającą bezdomności kotów,
· oświetleniem miasta, na które wraz z konserwacją i opłatami przyłączeniowymi oraz budową nowych linii oświetleniowych przeznacza się kwotę - 855.000 zł,
· w pozostałej działalności, na którą planuje się wydatki bieżące w kwocie 245.000 zł
mieszczą się środki niezbędne na roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenach
komunalnych, środki na eksploatację i bieżące utrzymanie fontann, na zakupy
uzupełniające, konserwację i remont ławek oraz śmietniczek oraz na wydatki
inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.180.000 zł na zadania szczegółowo opisane w 
załączniku Nr 3.

Dział 921 - K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o

Na kulturę w roku 2007 planuje się kwotę 1.797.507 zł. W planowanych na 2007 rok wydatkach znajdują się wydatki bieżącego finansowania instytucji kultury tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Giżyckiego Centrum Kultury. Instytucje te będą finansowane w formie dotacji, która została zaplanowana w przypadku GCK na poziomie 634.562 zł. Dotacja dla MBP została zaplanowana w wysokości 622.945 zł.
Ujęte zostały w tym dziale również wydatki związane z realizacją projektu pn.
„ Kulturowo – turystyczny szlak wzmocnień fortyfikacyjnych” - 380.000 zł finansowane ze środków unijnych w ramach programu Interreg III B.
Zaplanowane zostały również środki na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowywane w formie otwartych konkursów m.in. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł.

Dział 926 - K u l t u r a f i z y c z n a i s p o r t 

Wydatki w dziale tym zaplanowano w wysokości 1.361.873 zł. Głównie dotyczą one jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1.161.873 zł. W ramach budżetu MOSiR finansowane jest utrzymanie 2 hal sportowych, plaży łącznie z kąpieliskiem w sezonie letnim oraz stadionu miejskiego. Wydatki w dziale tym obejmują również wsparcie organizacyjne i finansowe imprez rekreacyjno - sportowych, prowadzenie sportowej rywalizacji szkół podstawowych i gimnazjów, wspieranie prestiżowych imprez żeglarskich, organizację cyklu letnich imprez sportowo-rekreacyjnych. Zaplanowano również środki w kwocie 200.000 zł na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska

Swoją drogą jest jakaś procedura ISO w ratuszu dot. szkoleń? Zgłaszam potrzebę przeszkolenia autora m.in. tego dokumentu w zakresie MS Office lub samego MS Word.
Niech stracę! Zrobię to w ramach wolontariatu. Mój GSM 692414217.
Gdyby człowiekowi wystarczała maszyna do pisania - nie wymyśliłby edytora tekstu…

:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: _komplet dokumentów budżetowych na 2007 rok do ściągnięcia ze strony SLD >>>> kliknij tu

RadnyIwaszkiewicz.pl - mój blog
Rada Miejska moim okiem. 
Alien Mężczyzna
gertis.pl

1,532

2006-12-01 12:12:25

Tragiczne formatowanie :)

No ale jeżeli chodzi o meritum sprawy to znalazłem kilka kwiatków. Po powrocie opiszę sprawy, które mnie najbardziej zainteresowały.

W szczególności interesuje mnie budżet wydziału zajmującego się m.in. pozyskiwaniem środków unijnych. Niedawno bowiem okazało się, że środki z nowej puli przydzielane będą dopiero od III kwartału 2007. W związku z czym przyszły rok będzie.. no jakby jałowy. Co zatem nasi "pozyskiwacze środków" będą w tym czasie robić?

 
Z-ca Burmistrza

4

2006-12-01 15:26:41

Young bardzo się napracowałeś z tym budżetem, ale niepotrzebnie. Budżet jest od 15 listopada w BIP-ie Urzędu Miejskiego i każdy sobie może z niego korzystać. Ty mogłeś nie wiedzieć, ale Radni, Kandydaci na Burmistrzów?

 
radna

322

2006-12-01 17:00:15

Sarkazm Panie Burmistrzu jest zbędny.
Dziękuję za informację o projekcie umieszczonym w BIP / warto byłoby dodać do tego link, forumowiczom łatwiej byłoby znaleźć :) /
Witamy na forum, mam nadzieję, że nie jest to okazjonalne wejście : ok:

 
yes35
Użytkownik usunięty

2006-12-01 17:02:47

czy to juz 1 kwiecien czy ktos sobie jaja robi z Z-cy burmistrza A moze serio on  :-D

 
Denver Wyróżniony Mężczyzna

2,683

2006-12-01 18:14:15

yes35:

czy to juz 1 kwiecien czy ktos sobie jaja robi z Z-cy burmistrza A moze serio on  :-D

Wystarczy spojrzeć na adres maila, z którego zostało zarejestrowane konto (patrz: profil użytkownika).

„A może UM ma jakieś udziały w OFG i poprzez taką reklamę osiąga jakieś zyski np. w celu spłacenia zaciągniętych kredytów?” — lewek12, 12.01.2008
 
Groszek

527

2006-12-01 18:45:09

zaskakująco dużo na finansowanie urzędu miejskiego - 4.062.400 zł
zaskakująco mało na drogi - 3.339.000

OPAKOWANIA JEDNORAZOWE
Plac Targowy 11 (obok Kuchni Wietnamskiej)
Najlepsze ceny. Zapraszamy!
 
young Mężczyzna
W. Iwaszkiewicz

5,850

2006-12-01 20:30:48

Z-ca Burmistrza:

Young bardzo się napracowałeś z tym budżetem, ale niepotrzebnie. Budżet jest od 15 listopada w BIP-ie Urzędu Miejskiego i każdy sobie może z niego korzystać. Ty mogłeś nie wiedzieć, ale Radni, Kandydaci na Burmistrzów?

he he
Dziękuję, dziękuję… :)
A czy możemy porównać statystyki odwiedzin BIPu i OFG…? Bo ilość odwiedzin www.sld-gizycko.pl po wypromowaniu na forum - rośnie, a przecież to wersja testowa… :ok:
Przepraszam, ale jakoś nie czuję się w obowiązku promować BIPu, to raczej nie moje zadanie… natomiast czytuję go regularnie, czemu pewnie nie raz dałem dowód na forum. :crazy:

RadnyIwaszkiewicz.pl - mój blog
Rada Miejska moim okiem. 
irka

233

2006-12-01 21:11:17

"Dokończmy to, co zaczęliśmy" - pamiętacie to jeszcze?
albo
"Mamy już przygotowaną dokumentację na wiele przedsięwzięć" - to też pamiętacie?

No to popatrzcie na budżet przygotowanz przez Jolantę Piotrowską jeszcze przed wyborami. Co widzicie?
Ja czarno widzę. Widzę ciemność i ciemnotę, przepraszam…
Kredyt goni kredyt, a podstawowe inwestycje to ul. Wspólna (ok. 100 m), Żwirowa (ok. 100 m), dróżki osiedlowe i wewnętrzne,"nieśmiertelny" projekt budowy sali gimnastycznej na Wilanowie oraz słynny pasaż w centrum.

Strasznie rozwojowe te inwestycje.

 
nomad Mężczyzna
droga jest celem

454

2006-12-04 17:58:34

Coś nam się dyskusja na temat budżetu miasta nie rozwija. A jest to najważniejszy dokument, jaki Rada uchwala w ciągu roku i zapewniam, że jego lektura może być bardzo ciekawa i może więcej powiedzieć o tym, co się dzieje w mieście, niż foldery promocyjne.
Może na początek, w celu zaintrygowania tematem, dwa pytania z zakresu metafizyki finansów:
Pytanie 1: jeżeli (w stosunku do roku poprzedniego) nasze dochody rosną a nasze wydatki maleją, to jak zachowuje się nasze zadłużenie (rośnie, maleje, pozostaje bez zmian?) i dlaczego? Przy czym najważniejsze jest pytanie dlaczego?
Pytanie 2: zgodnie z planami finansowymi na lata 2007-2010 (zał. 12 i 12a), po roku 2007 nie przewiduje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Jak więc będą finansowane planowane duże inwestycje? Wyłącznie ze środków własnych?
Uwaga, uwaga! Za prawidłowe odpowiedzi przewiduję nagrody rzeczowe.
A teraz konkretnie jeśli chodzi o projekt budżetu. Osobiście uważam, że uzasadnienie wielkości poszczególnych pozycji jest co najmniej równie ważne, jak sama wielkość tych pozycji. Przyzwoite uzasadnienie nie tylko pozwala zweryfikować poprawność przedstawionych projekcji finansowych, ale przede wszystkim daje nam informacje o procesach, które się toczą w mieście lub w otoczeniu w którym miasto funkcjonuje. Szczególnie jeżeli następuje istotny wzrost lub spadek wartości jakiejś pozycji w stosunku do roku poprzedniego, to coś to oznacza.
Na przykład, jeżeli w dziale 600 (transport i łączność) przewidujemy wzrost dochodów o 50% i w uzasadnieniu (część opisowa) możemy przeczytać "W dziale tym zapisane są dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. Zapisano tu kwotę 15.000 zł, ze 150% wzrostem w stosunku do 2006 roku", to coś to oznacza, ale co? Czy zamierzamy podnieść stawki opłat za zajęcie pasa drogowego o 50%? Jeśli tak, to o tym napiszmy, dla wielu mieszkańców miasta będzie to zapewne bardzo ważna informacja, być może na tyle ważna, że będą chcieli o tym z kimś porozmawiać, na przykład z radnymi.
Niektóre, niestety nieliczne, pozycje są opisany w sposób nie pozostawiający wątpliwości, np. w pozycji "podatek od spadków i darowizn" mamy w roku 2007 przewidziane dochody w wysokości 80.000, podczas, gdy w 2006r. mieliśmy kwotę 115.000. Czyli niepokojący spadek dochodów, ale w uzasadnieniu (część opisowa) jest wskazane, że "trwają prace nad ustawą w sprawie podatku od spadków i darowizn, z których wynika, że ze zwolnienia z tego podatku korzystałaby najbliższa rodzina". Co prawda powinno być "trwają prace nad zmianą ustawy w sprawie…" ale najważniejsze, że wiemy o co chodzi, nic w tej sprawie nie poradzimy, nie ma co specjalnie analizować i trzeba z godnością przyjąć do wiadomości, że dochody gminy z tego tytułu ulegną zmniejszeniu.
Niestety część opisowa do projektu budżetu w większości pozycji ogranicza się do informacji ile dochód lub wydatek ma wynieść, pozostawiając naszym domysłom dlaczego właśnie tyle? Dlatego też, jak dla mnie, część opisowa jest dokumentem nie spełniającym moich oczekiwań. Tym bardziej, że nie jestem finansistą i trudno jest mi się domyślić, dlaczego coś wzrasta lub maleje.
Tak więc, traktując powyższe jako uzasadnienie swojej prośby, pozwalam sobie po starej znajomości uprzejmie prosić Panią Radną o szczegółowe uzasadnienie kilku wybranych pozycji z projektu budżetu w części obejmującej dochody:
1) czym spowodowany jest planowany 150% wzrost dochodów w dziale 600 § 0690?
2) czym spowodowany jest spadek dochodów w dziale 700 §§ 0470, 0750, 0770, 0690?
3) nie jest dla mnie zrozumiały mechanizm generowania przychodów z odsetek. Największy wzrost (125%) jest w dziale w którym planowany jest spadek dochodów (dział 700 rozdział 70005 § 0910), natomiast w działach w których planowany jest wzrozt dochodów (dział756 rozdziały 75615 i 75616) dochody odsetkowe wzrastają w mniejszym stopniu,
4) czym spowodowane jest zniknięcie w roku 2007 pozycji w dziale 710 § 6610? Osobiście domyślam się, ale chciałbym mieć pewność, zwracam uwagę, że w części opisowej nie ma na temat działu 710 ani słowa.
5) czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w dziale 750 §§ 0750, 0870, 0970?
6) czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w dziale 756 rozdział 75621 § 0020, biorąc pod uwagę doskonałą koniunkturę w gospodarce, spadek dochodów w tej pozycji musi być związany z czymś istotnym, a to co można przeczytać na ten temat w części opisowej jest co najmniej zastanawiające,
7) czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w dziale 758 rozdz. 75807?
8) cały dział 801 jest bardzo intrygujący, zniknęła większość pozycji stanowiących źródło dochodów w roku ubiegłym, a w części opisowej nie ma na ten temat praktycznie ani słowa, osoba nie wprowadzona w problematykę nie jest w stanie zrozumieć co tu się dzieje, zmieniły się przepisy, czy nastąpiła jakaś katastrofa?
9) czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w dziale 851?
10) opis do działu 852 jest bardzo lakoniczny, podczas gdy dzieją się tu ciekawe rzeczy, zwrócę uwagę tylko na zmniejszenie się większości pozycji dotacji celowych. Z czego to wynika i z czym jest związane? Tylko proszę nie pisać, że to wynika z informacji wojewody, chodzi mi o to jaka jest przyczyna, tzn. zmieniły się przepisy, czy wzrosła zamożność mieszkańców Giżycka? Miło by było, gdyby wszystkie pozycje tego działu zostały szczegółowo opisane.
11) czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w dziale 854 rozdz. 85415?
12) z czego konkretnie osiągane były dochody w dziale 921 rozdz. 92120 i czym spowodowany jest planowany spadek dochodów w tej pozycji?

Do części związanej z wydatkami na razie nie będę zadwał pytań, ale w zasadzie sprowadzałyby się one do szczegółowego uzasadnienia wszystkich pozycji w których planowane jest zmniejszenie wydatków w stosunku do roku ubiegłego.

No i rzecz, na którą zwrócili już uwagę poprzednicy, czyli sformatowanie tekstu. Niestety muszę przyznać, że robi to duże wrażenie.

"Z melancholią obserwujemy, jak nasi politycy, w większości mało błyskotliwi, słabo wykształceni i fundamentalnie pozbawieni poczucia ironii czy groteski, wypowiadają się na temat poziomu debaty publicznej, dobrego wychowania i manier, a przede wszystkim na temat Formy". - Teatr Ósmego Dnia
 
Alien Mężczyzna
gertis.pl

1,532

2006-12-04 18:54:18

Z-ca Burmistrza:

Young bardzo się napracowałeś z tym budżetem, ale niepotrzebnie. Budżet jest od 15 listopada w BIP-ie Urzędu Miejskiego i każdy sobie może z niego korzystać. Ty mogłeś nie wiedzieć, ale Radni, Kandydaci na Burmistrzów?

Panie Pawle, a możemy prosić o jakiś komentarz?
Padło tyle pytań, a żadnej odpowiedzi, jedynie kąśliwa uwaga.

Jak my - jako społeczność OFG - mamy poważnie patrzeć na poczynania władzy skoro nigdy nie możemy otrzymać żadnych odpowiedzi?

 
Denver Wyróżniony Mężczyzna

2,683

2006-12-04 19:09:16

A pytań wciąż przybywa - vide post nomada :ok:. Myślę, że giżycka społeczność skupiona wokół OFG będzie niezadowolona, gdy po symbolicznym "wejściu na forum" wszelki dialog z władzą ucichnie, tak jak to było 4 lata temu.

„A może UM ma jakieś udziały w OFG i poprzez taką reklamę osiąga jakieś zyski np. w celu spłacenia zaciągniętych kredytów?” — lewek12, 12.01.2008

Przejdź do strony: , 1 [23, 4, 5 ... 98,