Przejdź do strony: Poprzednia [12,

*** XLIII Sesja Rady Powiatu Giżyckiego ***

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-14 22:10:42

• Sprawozdanie z okresu międzysesyjnego i zapytania radnych 1:01
• Wolne wnioski i pytania radnych do Zarządu 6:36
• Rada Powiatu w Giżycku wyraża zgodę na zawieranie porozumień pomiędzy Powiatem Giżyckim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zasad organizacji pozaszkolnych punktów katechetycznych nauczania religii kościołów wyznań innych niż katolickie.
• Rada Powiatu w Giżycku postanowiła zaskarżyć do WSA w Olsztynie rozstrzygnięcie nadzorcze stanowiące Uchwałę Nr 212/18 Kolegium RIO w Olsztynie, stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLI.257.2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2018-2033 do przedmiotowej Uchwały w zakresie zadania pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Giżycko na stworzenie i bieżące utrzymywanie oferty szkoleniowo-sportowej w zakresie żeglarstwa.” – 17:39
Rada Powiatu w Giżycku udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu, z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. – dyskusja 33:23
Rada Powiatu w Giżycku oddaliła projekt Uchwały złożony przez radnego Wacława Strażewicza, dotyczący zmiany wynagrodzenia Staroście Giżyckiemu. - dyskusja 36:56

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Vortex
๔เשเภє รฬєєקєг

809 1/3

2018-07-15 10:44:13

Co do wynagrodzenia - szkoda że Pani Radna nie umie się powołać na który punkt, paragraf Konstytucji się powołuje. Jak na razie to dla mnie ona bredzi. Mogę się mylić. Szkoda, że powołujemy się na Konstytucję i nie cytujemy odpowiednich paragrafów.

Z tego co widzę i słyszę to raczej sprzeciwianie się "rządowi" jest łamaniem prawa - czuję, że gdyby był to projekt KOD lub PO byłby odpowiedni komentarz popierający decyzję. ( możecie już lecieć z kolejną skargą do trybunału, komisji UE )

Na podstawie swego pisma, które Pan przytoczył, równie dobrze można wnioskować, że pensje możecie podnosić tak jak sobie o tym marzycie - wy a nie społeczność.

Prawo jest prawem wiec je respektujcie. Zmieni się rząd ( wygracie wybory ) to będziecie mogli sobie robić co wam się podoba - to zdaje się były słowa prezesa z PO, który teraz prezesuje w UE.

Po za tym Panie radny Ojczyznę to ma się jedną a nie samorządową- W pana mniemaniu UE to tez taka ojczyzna samorządowa na wyższym poziomie ?

Nie chce Pan upartyjnienia rady itp itd - a czym, że ona jest obecnie ?

To nie wy radni powinniście ustalać pensje starosty tylko ludzie w referendum wynagradzać lub karać ( obniżać wynagrodzenie ). "rząd"zrobił uchwałę - "rząd" większościowy wybrany demokratycznie - więc na tej podstawie uszanujcie reprezentowaną przez ten "rząd" większość która na ten "rząd" głosowała i zaufała.

wy zrozumcie jedno, prezesowanie i bycie członkiem rady ma być powołaniem a nie sposobem na czerpanie korzyści również w pieniądzu. Jak się wam to nie podoba to nie kandydujcie więcej i nie będzie problemu.

Rzucacie hasła nie obniżać - a zadał ktoś pytanie skąd te obniżki, dlaczego ? Czy coś złego zrobiliśmy, słabo pracujemy ? A może wynika to z programu wyborczego partii rządzącej i obecnie jest on realizowany ? W zamian wy powinniście zwrócić się do posłów aby też obniżyli swoje diety.

"Niech se mieszkaniec przyjdzie i kaganiec założy (...)
Niech mu odpisze, że mam w dupie tych mieszkańców, którzy się podpisują jako mieszkańcy"
( Przewodniczący RM Giżycka Robert K. na sesji Rady Miejskiej Giżycka 27.03.2019 )
 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-15 12:41:52

Postaram się Panu Vortex pomóc w imieniu własnym i radnej Sarul:

Artykuły z obowiązującej Ustawy Zasadniczej czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 15.
Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej.
Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa.

Art. 16.
Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

oraz w związku z nimi:

Art. 8.
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Cytat z wpisu Pana Vortex:
"To nie wy radni powinniście ustalać pensje starosty tylko ludzie w referendum wynagradzać lub karać ( obniżać wynagrodzenie ). "rząd"zrobił uchwałę - "rząd" większościowy wybrany demokratycznie - więc na tej podstawie uszanujcie reprezentowaną przez ten "rząd" większość która na ten "rząd" głosowała i zaufała."

co do ustalania wynagrodzenia organów wykonawczych rady:

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:
Art. 2. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;

w związku z tym ponadto:
STATUT POWIATU GIŻYCKIEGO
§ 15
Do wyłącznej właściwości Rady należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu,
2) wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia starosty,

przecież właśnie takie jest prawo.

Ponadto zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie a nie zmiany w Ustawie o samorządzie. Uważam , że obniżka wynagrodzeń nie pomoże w rozwiązaniu problemu braku wysoko wykwalifikowanych urzędników na stanowiskach kierowniczych. Zmiana dokonywana jest w trakcie kadencji i nie ma praktycznego uzasadnienia.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Vortex
๔เשเภє รฬєєקєг

809 1/3

2018-07-15 20:04:30

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art.3.
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art.4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.82.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej
Polskiej oraz troska o dobro wspólne

Art.83.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

jajcek2006_4:

Ponadto zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie (…)

Art.
87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia.

Art.
95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i 
Senat.

Takie właśnie jest prawo.

Rozumiem że Pan i Pani Sarul jesteście konstytucjonalistami - że na tej podstawie stwierdzacie łamanie konstytucji ? oraz tego czego naród/społeczność może i nie może ? Może należy odróżnić konstytucję od ustawy i nie głosić kłamstw co do łamania konstytucji przynajmniej do czasu aż tę sprawę nie zbada Trybunał Konstytucyjny i nie wyda odpowiedniego wyroku.

Co to znaczy wykwalifikowany urzędnik - mocny w gębie, znający prawo, żądny władzy, pupilek, chorągiewka na wietrze, oportunista itp itd ?

Ahh zapomniałem przecież Pani Sarul jest z KOD więc TK jej również nie przekona jak nie będzie po jej myśli.

"Niech se mieszkaniec przyjdzie i kaganiec założy (...)
Niech mu odpisze, że mam w dupie tych mieszkańców, którzy się podpisują jako mieszkańcy"
( Przewodniczący RM Giżycka Robert K. na sesji Rady Miejskiej Giżycka 27.03.2019 )
 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-15 21:27:37

Vortex:

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art.3.
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art.4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art.7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.82.
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej
Polskiej oraz troska o dobro wspólne

Art.83.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

jajcek2006_4:

Ponadto zmiany zostały wprowadzone przez rozporządzenie (…)

Art.
87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia.

Art.
95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i 
Senat.

Takie właśnie jest prawo.

Rozumiem że Pan i Pani Sarul jesteście konstytucjonalistami - że na tej podstawie stwierdzacie łamanie konstytucji ? oraz tego czego naród/społeczność może i nie może ? Może należy odróżnić konstytucję od ustawy i nie głosić kłamstw co do łamania konstytucji.

Co to znaczy wykwalifikowany urzędnik - mocny w gębie, znający prawo, żądny władzy, pupilek, chorągiewka na wietrze, oportunista itp itd ?

Uważam ,że błędnie interpretuje Pan znaczenie wypowiedzi z sesji i mojego wpisu, przypisując mi i koleżance radnej nieprawdziwe intencje.

Do powyższych proszę wziąć pod uwagę coś takiego jak hierarchia aktów prawnych. Opisane jest dość prostym językiem w linku.

A także proszę wziąć po uwagę obowiązującą zasadę subsydiarności (pomocniczości) wymienioną w Preambule Konstytucji RP jako zasada, na której oparte są prawa opisane w Konstytucji RP.

Jako radny także jestem przedstawicielem społeczności, która powierzyła mi (jak i pozostałym radnym) sprawowanie "władzy" w ich imieniu (przytoczony przez pana Art.4.2 Konstytucji - tu w znaczeniu: tworzenie i wykonywanie prawa w zakresie przynależnym samorządom).
Radny powiatu nie ma żadnego wpływu na treść zapisów aktu rangi najwyższej tj. Konstytucji - jest to akt prawny wynikający ze zgodnego dzieła Sejmu i Senatu, a także nie ma wpływu na treść aktów prawnych niższej rangi tj: w kolejności
1. Ustawy - Uchwala Sejm przy udziale Senatu
2.Zarządzenie lub Rozporządzenie z mocą ustawy - wydaje prezydent
3. Rozporządzenie, Uchwała wykonawcza - wydane przez Radę Ministrów
..…
Uważam ,że każdy radny, któremu lokalna społeczność powierzyła sprawowanie tej roli w ich imieniu, stara się ponad wszystko stosować obowiązujące "prawo" w całości. I to takie jakie ono jest, na rzecz tejże społeczności. Z pozdrowieniami JŁ.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Z.J. Mężczyzna

3,371

2018-07-15 21:38:45

jajcek2006_4:

Jako radny także jestem przedstawicielem społeczności, która powierzyła mi (jak i pozostałym radnym) sprawowanie "władzy" w ich imieniu

:bigshock: Jeżeli naprawdę uważasz, że sprawujesz jakąś władzę, to chyba powinieneś oddać stołek komuś, kto będzie nam służył. Mam nadzieję, że to tylko przejęzyczenie.
Społeczeństwo wybiera spośród siebie radnych do pilnowania urzędników zarządzających naszym wspólnym majątkiem, a nie żadne sprawowanie władzy. W demokracji władza należy do suwerena. Jesteś "władzą" jako obywatel, ale nigdy jako radny.

 
Vortex
๔เשเภє รฬєєקєг

809 1/3

2018-07-15 21:42:36

Nie wiem czy Pan dobrze mnie zrozumiał

Ważność aktów prawnych jest również w konstytucji nie bez podstawy w artykule 87.1 wprowadzono taką a nie inną kolejność.

Ustawa, rozporządzenie - są aktami prawnymi ? Są.

Jest wyrok w TK, że to rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją, ustawą? - NIE
To po gwinta Radna opowiada takie historyjki coś w ten sposób insynuuje ? - nie powiedziała, że są to jej własne przemyślenia tylko stwierdziła nieprawdziwie jak by to był fakt.

Tak jesteście przedstawicielami społeczności - jak mniemam prezesi "kraju" rad sami chcieli aby to mieszkańcy zdecydowali. Czyżby mieli na myśli, że mieszkańcy zdecydują wysyłając do was swoje myśli co o tym sądzą ? No pewnie że nie. Tak w myśl artykułu 4.2 K - A czym jest tworzenie prawa i wykonywanie w zakresie przynależnym samorządom ( ludności społecznej nie można ) ? -proponuję się dobrze zastanowić.
Pozdrawiam

"Niech se mieszkaniec przyjdzie i kaganiec założy (...)
Niech mu odpisze, że mam w dupie tych mieszkańców, którzy się podpisują jako mieszkańcy"
( Przewodniczący RM Giżycka Robert K. na sesji Rady Miejskiej Giżycka 27.03.2019 )
 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-15 22:08:55

[Oryginał: 2018-07-15 21:54:12]

Z.J.:

jajcek2006_4:

Jako radny także jestem przedstawicielem społeczności, która powierzyła mi (jak i pozostałym radnym) sprawowanie "władzy" w ich imieniu

:bigshock: Jeżeli naprawdę uważasz, że sprawujesz jakąś władzę, to chyba powinieneś oddać stołek komuś, kto będzie nam służył. Mam nadzieję, że to tylko przejęzyczenie.
Społeczeństwo wybiera spośród siebie radnych do pilnowania urzędników zarządzających naszym wspólnym majątkiem, a nie żadne sprawowanie władzy. W demokracji władza należy do suwerena. Jesteś "władzą" jako obywatel, ale nigdy jako radny.

Przepraszam , ale zwrot władza ująłem celowo w "" by podkreślić rolę służebną wobec społeczności, która mnie delegowała do podejmowania decyzji (co można przypisać jako element pewnej władzy) w jej imieniu przy tworzeniu prawa (na poziomie samorządowym).
Od pilnowania urzędników są organy wykonawcze w samorządach (Wójt, Burmistrz, Zarząd Powiatu). I to one ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność (polityczną i faktyczną) za ich pracę. Rada samorządu to organ kolegialny, stanowiący w imieniu suwerena (Art. 4.2 Kostytucji) prawo lokalnie obowiązujące czyli Uchwały Rady.

[Dodano: 2018-07-15 22:08:55]

Vortex:

Nie wiem czy Pan dobrze mnie zrozumiał

Ważność aktów prawnych jest również w konstytucji nie bez podstawy w artykule 87.1 wprowadzono taką a nie inną kolejność.

Ustawa, rozporządzenie - są aktami prawnymi ? Są.

Jest wyrok w TK, że to rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją, ustawą? - NIE
To po gwinta Radna opowiada takie historyjki coś w ten sposób insynuuje ? - nie powiedziała, że są to jej własne przemyślenia tylko stwierdziła nieprawdziwie jak by to był fakt.

Tak jesteście przedstawicielami społeczności - jak mniemam prezesi "kraju" rad sami chcieli aby to mieszkańcy zdecydowali. Czyżby mieli na myśli, że mieszkańcy zdecydują wysyłając do was swoje myśli co o tym sądzą ? No pewnie że nie. Tak w myśl artykułu 4.2 K - A czym jest tworzenie prawa i wykonywanie w zakresie przynależnym samorządom ( ludności społecznej nie można ) ? -proponuję się dobrze zastanowić.
Pozdrawiam

Widzi Pan , takie właśnie mamy prawo. Przecież wszyscy pozostali radni, ja, radna Sarul są normalnymi ludźmi, członkami społeczności samorządowej. Jak każdy człowiek mamy swoje poglądy polityczne, co jest cechą wolności osobistej.

Natomiast w pracy samorządowej koliduje to nierzadko z podjęciem takiej czy innej decyzji, gdyż większą wagą jest interes społeczny (grupowy) jakim się kierujemy.
Jak zatem należy się zachować mając na uwadze istniejące, literalne zapisy Konstytucji, czy też licznych Ustaw? Może to jeszcze Trybunał nie orzekł niezgodności? Co jest z wykonaniem przedmiotowego rozporządzenia? Gro samorządów obchodzi ten przepis na różne sposoby.
Po co komu zatem takie prawo? Czy po to by toczyć wewnętrzne spory o jego zasadności skłócając jednych na drugich?

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Vortex
๔เשเภє รฬєєקєг

809 1/3

2018-07-15 22:20:50

Poglądy to jedno a głoszenie kłamstw to drugie. Mniemam, że Pani Radna zrobiła to omyłkowo.

"Niech se mieszkaniec przyjdzie i kaganiec założy (...)
Niech mu odpisze, że mam w dupie tych mieszkańców, którzy się podpisują jako mieszkańcy"
( Przewodniczący RM Giżycka Robert K. na sesji Rady Miejskiej Giżycka 27.03.2019 )
 
Z.J. Mężczyzna

3,371

2018-07-16 09:07:18

jajcek2006_4:

Od pilnowania urzędników są organy wykonawcze w samorządach (Wójt, Burmistrz, Zarząd Powiatu).

Wójt, Burmistrz, Starosta, a nawet Prezydent RP to również urzędnicy.

jajcek2006_4:

Rada samorządu to organ kolegialny, stanowiący w imieniu suwerena (Art. 4.2 Kostytucji) prawo lokalnie obowiązujące czyli Uchwały Rady.

…i rozliczająca urzędników (czyli Burmistrza, Wójta, Starostę) z ich wykonania.

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-16 09:21:51

Z.J.:

jajcek2006_4:

Od pilnowania urzędników są organy wykonawcze w samorządach (Wójt, Burmistrz, Zarząd Powiatu).

Wójt, Burmistrz, Starosta, a nawet Prezydent RP to również urzędnicy.

jajcek2006_4:

Rada samorządu to organ kolegialny, stanowiący w imieniu suwerena (Art. 4.2 Kostytucji) prawo lokalnie obowiązujące czyli Uchwały Rady.

…i rozliczająca urzędników (czyli Burmistrza, Wójta, Starostę) z ich wykonania.

co do "rozliczania" to radni poprzez komisję rewizyjną sprawują funkcję kontrolną organu wykonawczego. Oczywiście w zakresie wykonywania Uchwał.
Wójt, Burmistrz czy są "urzędnikami" ? Sprawują taką funkcję z powszechnego wyboru. Co innego Starosta , tego wybiera i deleguje Rada by w jej imieniu organizował i kierował pracą Zarządu. Tu weryfikacja kompetencji potencjalnie zależy od wybranych radnych, i to niekoniecznie Starosta ma być spośród radnych.
Natomiast w ramach kompetencji organów wykonawczych jest bezpośredni nadzór nad podległymi im pracownikami (urzędnikami) samorządowymi. To tak dla uporządkowania pojęć. Pozdro.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Z.J. Mężczyzna

3,371

2018-07-16 10:40:54

jajcek2006_4:

Wójt, Burmistrz czy są "urzędnikami" ? Sprawują taką funkcję z powszechnego wyboru.

Sprawowana funkcja czy sposób przeprowadzania "konkursu na stanowisko" jest tu bez znaczenia. Pracują w urzędzie "na etacie dyrektora" (czyli zatrudniają i zwalniają pracowników "zakładu") i pobierają za to normalną, "ozusowaną" pensję jak każdy inny urzędnik.

Nawet Prezydent RP jest nikim więcej niż najwyższej rangi, ale tylko urzędnikiem państwowym, zatrudnionym do służby w zakresie reprezentowania Suwerena.

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-16 11:01:51

Z.J.:

jajcek2006_4:

Wójt, Burmistrz czy są "urzędnikami" ? Sprawują taką funkcję z powszechnego wyboru.

Sprawowana funkcja czy sposób przeprowadzania "konkursu na stanowisko" jest tu bez znaczenia. Pracują w urzędzie "na etacie dyrektora" (czyli zatrudniają i zwalniają pracowników "zakładu") i pobierają za to normalną, "ozusowaną" pensję jak każdy inny urzędnik.

Nawet Prezydent RP jest nikim więcej niż najwyższej rangi, ale tylko urzędnikiem państwowym, zatrudnionym do służby w zakresie reprezentowania Suwerena.

No jakto? Nie uogólniajmy bo wyjdą bzdury w przypadkach szczególnych. Tu konkretnie - Sposób wyboru, wybierający i kryteria wyboru jakim się kierują mają zasadnicze znaczenie w tworzeniu rezultatu. Czyli oględnie mówiąc, zbioru cech jakimi dysponuje wybrany.
"Pracują w urzędzie "na etacie dyrektora" (czyli zatrudniają i zwalniają pracowników "zakładu") i pobierają za to normalną, "ozusowaną" pensję jak każdy inny urzędnik."
… a to już są efekty zależne od działania "wybranego".

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl
 
Z.J. Mężczyzna

3,371

2018-07-16 11:16:54

Moim skromnym zdaniem bzdury wychodzą wtedy, gdy piszesz, że sprawujesz jakąś "władzę". Z całym szacunkiem, ale dobrowolnie nająłeś się na służę u obywateli (podobnie jak urzędnicy) i tak właśnie wszyscy powinniście traktować swoją pracę na ich rzecz. :cool:

 
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

255

2018-07-16 11:36:06

Z.J.:

Moim skromnym zdaniem bzdury wychodzą wtedy, gdy piszesz, że sprawujesz jakąś "władzę". Z całym szacunkiem, ale dobrowolnie nająłeś się na służę u obywateli (podobnie jak urzędnicy) i tak właśnie wszyscy powinniście traktować swoją pracę na ich rzecz. :cool:

no proszę cię, nie łapmy się za słówka. Ocenna interpretacja tego słowa wg.mnie uzależniona jest od stopnia kompetencji tego, którego ten zwrot dotyczy.
Inaczej to słowo będzie rozumiane w wykonywaniu elementów władzy przez niekompetentnego i autorytarnego z tego względu władcę, a inaczej w przypadku przeciwnym. W przypadku funkcjonowania samorządów, wszyscy wybrani pełnią "władzę" w sposób służebny wobec wyborców spośród których się wywodzą - to jest tak oczywiste ,że traktuję to domyślnie.
Razem z 16 innymi radnymi podejmujemy decyzje wpływające na mieszkańców powiatu - w ich imieniu. No i teraz jakie dobrać do tego działania słowo? , czy może to być "władza"? Wg. mnie jest to  legitymizacja społeczna do elementów "władzy".

Co do dobrowolności, to niezupełnie tak jest. Jest uzależnione od wielu czynników.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl

Przejdź do strony: Poprzednia [12,