XXXV Sesja Rady Powiatu Giżyckiego

Autor Wiadomość
jajcek2006_4 Mężczyzna
Jacek Łożyński

234

2017-10-27 19:24:28

*** XXXV Sesja Rady Powiatu Giżyckiego***
* Na wniosek Zarządu Rada Powiatu Giżyckiego przyjęła Uchwałę o emisji obligacji. Umożliwia to Zarządowi zaciągnięcie długu w trzech kolejnych latach do wysokości 10,5 mln. zł. Zadłużenie to ma być w 54% przeznaczone na spłatę części kredytów zaciągniętych w latach poprzednich a pozostała część pozyskanego długoterminowego kapitału obcego ma być przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w trzech kolejnych latach. Wykup obligacji ma się rozpocząć w latach 2025-2033.
Sprzeciwiłem się tej Uchwale z dwóch powodów. Pierwszym był brak przedstawienia przez Zarząd Powiatu jednoznacznej strategii wykorzystania pozyskanego kapitału zawierającej skonkretyzowane cele inwestycyjne uwzględniające uzyskanie dodatniej stopy zwrotu pozwalającej zmniejszyć koszt i ryzyko spłaty długu . Po drugie sprzeciwiam się „podrzucaniu” własnych długów przyszłym pokoleniom samorządu bez zapewnienia źródeł spłaty zaciągniętego zobowiązania. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów była przewidziana odpowiednim planem spłaty i kolejnymi projektami Wieloletniej Prognozy Finansowej co powinno mieć odzwierciedlenie w bieżących projektach budżetów. Dlaczego ten plan uległ zmianie? W mojej opinii jedynie pokrycie długów Szpitala Giżyckiego mogło usprawiedliwiać ten krok ,ale z informacji przekazanej w projekcie Uchwały wynika , że ten problem jest pominięty. Jak zatem rozumieć zamierzania Zarządu Powiatu Giżyckiego i jak to świadczy o jakości zarządzania tą jednostką?
* Nowa nawierzchnia pokryje część ul.Białostockiej przypadająca do remontu Powiatowi Giżyckiemu zgodnie z zawartą Umową z OSM Giżycko.
* wg. odpowiedzi Starosty dokumentacja projektowa rozwiązań zamiennych dostosowujących budynek Internatu ZSEiI do wymogów bezpieczeństwa p.poż. jest w fazie uzgadniania z Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Radny Powiatu Giżyckiego ☻ zapraszam na facebook ☻ kontakt: radny@lozynski.pl